Generelle vilkår

Medlemskapet er personlig og gjelder til det sies opp (etter eventuell bindingstid). Aldersgrensen for å bli medlem på Spicheren er fra kalenderåret du fyller 16 år. Personer mellom 16 og 18 år må ha underskrift fra foresatte ved innmelding.

Medlemmer forplikter seg til å følge de regler og anvisninger som gjelder for Spicheren Treningssenter. Disse vil fremgå i denne kontrakt, ved oppslag på senteret eller gjennom anvisninger fra de ansatte. Brudd vil kunne medføre inndragning av medlemskap. Medlemmer er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike treningsfasiliteter. All ferdsel og aktivitet i anlegget skjer på egen risiko og eget ansvar. Spicheren gjør spesielt oppmerksom på at svømmehallen normalt er ubemannet, og at medlemmet selv bærer ansvar for eget opphold der. Videre gjøres det oppmerksom på at klatring i klatreveggen forutsetter at klatrekurs på Spicheren eller lignende sertifisering er avlagt. Brukerne må rette seg etter gjeldende sikkerhetsregler.

1. Generelle vilkår

Vilkår som følger nedenfor gjelder for alle brukere (medlemmer) av Spicheren.

For øvrig vil medlemmene også være bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår som gjelderfor enkelte tjenester og tilbud. Nærmere informasjon om dette finnes på våre nettsider.

Medlemskapet er personlig og gjelder til det sies opp (etter eventuell bindingstid).Medlemskapet kan ikke overdras til andre.

Aldersgrensen for å bli medlem på Spicheren er fra kalenderåret du fyller 16 år. Personer mellom 16 og 18 år må ha underskrift fra foresatte ved kjøp av medlemskap knyttet til avtalegiro.

Medlemmer forplikter seg til å gjøre seg kjent med og følge de regler og anvisninger som gjelder for Spicheren Treningssenter. Disse vil fremgå i vilkårene, ved oppslag på senteret, informasjon på våre nettsider eller gjennom anvisninger fra de ansatte. Brudd vil kunne medføre inndragning av medlemskap.

 

2. Nøkkelbrikke

Nøkkelbrikken må kjøpes når medlemskap inngås i henhold til gjeldende prisliste. Nøkkelbrikken skal alltid tas med når du trener og uoppfordret benyttes på kortleser ved innpassering før du går til garderober/idrettsfasiliteter. Erstatning for mistet nøkkelbrikke kjøpes i resepsjonen. Du kan også benytte deg av mobil-innplassering via vår booking app. 

 

3. Medlemsfordeler

Medlemmer på Spicheren kan som hovedregel benytte alle medlemstilbud. Enkeltbillett og klippekort gir ikke tilgang til medlemsfordelene, slik som øvrig medlemskap gjør. Les mer om medlemsfordelene på våre nettsider.

 

4. Ansvar og risiko

Spicheren fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på personlige eiendeler som følge av opphold i anlegget.

Medlemmer oppfordres til å låse alle eiendeler inn garderobeskapene med egen hengelås. Bruk av garderobeskap skal kun brukes i forbindelse med trening. «Okkuperte» skap etter stengetid vil få lås klippet og bli tømt.

I tilfeller der medlemmer medbringer barn i anlegget, bærer medlemmet selv ansvar for barnets sikkerhet.

Medlemmer er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike treningsfasiliteter. All ferdsel og aktivitet i anlegget skjer på egen risiko og eget ansvar. Spicheren gjør spesielt oppmerksom på at svømmehallen normalt er ubemannet, og at medlemmet selv bærer ansvar for eget opphold der. Videre gjøres det oppmerksom på at klatring i klatreveggen forutsetter at klatrekurs på Spicheren eller lignende sertifisering er avlagt. Brukerne må rette seg etter gjeldende sikkerhetsregler.

Medlemmer forplikter seg til å opptre i tråd med Spicherens interesser og formål med hensyn til å være et rus- og dopingfritt miljø. Medlemmer på Spicheren Treningssenter forplikter seg gjennom sitt medlemskap til å ta avstand fra bruk av dopingmidler. Som medlem skal man være kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen, og gir Spicheren rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Oppdatert liste kan til enhver tid finnes pårentsenter.no.

Ved mistanke om bruk av doping aksepterer man som medlem at Spicheren, i samarbeid med Antidoping Norge, gjennomfører dopingkontroll. Ved eventuell positiv dopingtest vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Spicherenkan bli politianmeldt.

 

5. Tilbud og åpningstider

Spicheren tilbyr et bredt spekter av varierte aktiviteter som fortløpende er under utvikling og endring. Medlemmene gjøres derfor oppmerksomme på at det vil kunne forekomme endringer i tilbudet uten nærmere varsel.

Endringer i åpningstiden vil bli gitt informasjon om på våre nettsider, samt på vår Facebook side.

Hindringer eller begrensninger i Spicheren sitt tilbud til medlemmene som skyldes forhold som ligger utenfor Spicheren sin kontroll, og som Spicheren ikke har kunnet forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure), er ikke Spicheren ansvarlig for.

 

6. Betaling og endring av medlemsskap

Utenom i bindingstid, kan medlemmer si opp medlemskapet når medlemmet ønsker. Oppsigelsestiden er én (1) måned. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

Oppsigelse av medlemskap må leveres skriftlig per epost til post@spicheren.no.

Medlemmer som velger avtalegiro som betalingsform må godkjenne/aktivere avtalegiro i egen nettbank snarest etter at de er registrert som medlem. Da unngår de å få tilsendt månedlig faktura. Avtalegiro trekkes den 20. hver måned, og er betaling for neste måneds medlemskap.

Dersom avtalegirofullmakt slettes i kontraktstiden, faktureres det resterende beløp i samlet sum.

Manglende betaling av medlemskapet på tross av purring, vil utgjøre et vesentlig mislighold av avtalen som gir Spicheren rett til å si opp avtalen.

Medlemskap med tolv måneders bindingstid kan pauses i maksimalt to hele måneder av en periode på tolv måneder mot betaling av et månedlig pausegebyr.

Pause i kontrakter med binding kan innvilges ved utveksling i studie, studietur av en viss varighet, graviditet/fødsel, militæret, jobbreise, sykdom eller skade. Det skal legges frem dokumentasjon når man ber om pause i medlemskap ved denne type forhold.

Hvis et medlem ikke lenger er student, må kundens medlemskap endres fra studentmedlemskap til et ordinært medlemskap for fortsatt å få tilgang til senteret. Det foretas adgangskontroller og gyldig dokumentasjon må da framvises.

Spørsmål om medlemskap, faktura, purring, frys, pausing og oppsigelser kan sendes til post@spicheren.no

 

7. Behandling av personopplysninger

Gjennom medlemsavtalen vil Spicheren behandle personopplysninger om medlemmene. I Spicherens personvernerklæring er det gitt informasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet, samt hvilke personvernrettigheter medlemmene har. Personvernerklæringen finner ved å trykke her, eller ved å gå inn på våre nettsider.

 

8. Prisjustering og endringer i vilkårene

Spicheren har rett til å gjøre endringer i vilkårene. 

Medlemmene skal betale medlemsavgift i henhold til gjeldende prisliste. Nærmere informasjon om priser finnes på våre nettsider.

Spicheren forbeholder seg retten til å prisjustere månedlig trekkbeløp i henhold til ordinær årlig prisjustering av medlemskap uten ytterligere varsel. Prisjusteringer kan likevel ikke iverksettes før 12 mnd etter avtalen er inngått (12 måneder prisgaranti).

Prisjustering utover ordinær årlig justering vil varsles minst 1 måned i forkant per sms/epost.

Personvernerklæring Spicherens personvernerklæring beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om deg som kunde, i hvilke systemer det gjøres og hva vi bruker opplysningene til. Mer info